NICORETTE® - For every cigarette there's a NICORETTE® - Print Logo

Pārtrauciet smēķēt ar NICORETTE® plāksteri!

NICORETTE® plaksteris ir nepamanams un erts, vienreiz diena lietojams lidzeklis smekešanas atmešanai, lai mazinatu tieksmi pec nikotina un ta trukuma raditos simptomus.

Tas bus vispiemerotakais lidzeklis smekešanas atmešanai, ja dienas laika smekejat regulari.

Ka tas darbojas?

Farmaceitiskais nikotins, kas ir NICORETTE® plaksteri, caur adu leni, noteikta deva nonak organisma, tadejadi palidzot Jums atmest smekešanu. Farmaceitiskais nikotins organisma atbrivojas 16 stundu garuma. Ta ka nikotins no plakstera uzsucas lenak neka ar cigaretem uznemtais nikotins, Jums jarekinas, ka bus nepieciešams laiks, lai tas nonak organisma.

 

Ka NICORETTE® plaksteris jalieto?

Loti svarigs nosacijums, lai NICORETTE® plaksteris darbotos, ir ta pareiza lietošana. Tapec vienmer uzmanigi izlasiet lietošanas instrukciju.

Rikojieties šadi:

Katru ritu, pamostoties, uzlimejiet jaunu NICORETTE® plaksteri;
Dodoties gulet, plaksteri nonemiet un atbrivojieties no ta;
Plaksteri uzlimejiet uz tiras, sausas adas, kur ir vismazak apmatojuma, piemeram, uz krutim, uz sana, pleca vai gurna.

Nedrikst:

Limet plaksteri viena uz taja paša vieta divas dienas pec kartas;
Limet plaksteri uz adas ievainojumiem vai infekcijam;
Smeket, ja uzlimets ir plaksteris.

Lietošana

Loti svarigi ir organisma uznemta farmaceitiska nikotina devu samazinat pakapeniski.

NICORETTE® plaksteri ir pieejami 3 stiprumos.

 

Smeketaji ar augstu atkaribu (kuri izsmeke vairak par 20 cigaretem diena)

1. solis Nicorette invisipatch 25 mg Pirmas 8 nedelas
2. solis Nicorette invisipatch 15 mg Nakošas 2 nedelas
3. solis Nicorette invisipatch 10 mg Pedejas 2 nedelas

 

Smeketaji ar zemu atkaribu (kuri izsmeke mazak par 20 cigaretem diena)

2. solis Nicorette invisipatch 15 mg Nakošas 2 nedelas
3. solis Nicorette invisipatch 10 mg Pedejas 2 nedelas

 

Atcerieties – ja Jums rodas jautajumi par Nicorette plakstera lietošanu, griezieties pec palidzibas pie sava gimenes arsta vai farmaceita. Vienmer izlasiet lietošanas instrukciju!

Satur farmaceitisko nikotinu, vajadzigs gribasspeks. Vienmer izlasiet lietošanas instrukciju.

Mazinat tieksmi pec nikotina ir tikai viens no smekešanas atmešanas izaicinajumiem.